عشق-امید-زندگی
خدايا شكرت ..بخاطر اينهمه مهربونيت.امروز از ساعت 5 صبح اروم اروم داره بارون مياد...گرچه به كشاورزي مردم نرسيد اما حكمتي در اين بود ...خدايا ممنونتم بخاطر مهربونيت به جانورا و طبيعت...چقد اين بارون برا درختها و حيوانات وحشي خوبه...اين روزها همه درختهاي بلوط در اثر خشكسالي در معرض نابودي وكرم زدگي بودن . با اين بارون دوباره جون ميگيرن.خدايا ممنونتم.ميگم بعضي وقتها اگه بري تو نخ كارهاي خدا مثلا همين بارون كه خيلي ساده از كنارش ميگذريم! چه آرامشي با خودش داره! اگه بياد چه بركاتي در زمين بوجود مياره! چشمه ها پر اب ميبشن ...زمين سبز ميشه .خير و بركت زمين نمايان ميشه...جنگل ، كوه،پرنده و چرنده همه به نوعي حياتمون وابسته به همين بارونه..اگه نباشه زندگي كم كم جون ميده و افسردگي زمين و زمان رو ميگيره...چقد ساده از كنارش ميگذريم.
من امروز ياد آياتي از قران كه در مورد باران هستش افتادم
 1.و انزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم  و از آسمان آبى فرو فرستاد و به وسيله آن ميوه ها را پرورش داد تا روزى شما باشد.
2. و ما انزل الله من السماء ماءا فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابة  آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن زمين را پس ‍ از مرگ زنده نمود و انواع جنبندگان را در آن گسترده است
3. و هوالذى من السماء ماءا فاخرجنا به نبات كل شى ء فاخرجنا منه خضرا
او كسى است كه از آسمان ، آبى نازل كرد. و به وسيله آن گياهان گوناگون رويانديم ، و از آن ساقه ها و شاخه هاى سبز، خارج ساختيم ؛ و از آنها دانه هاى متراكم و از شكوفه نخل ، خوشه ها با رشته هاى باريك ، بيرون فرستاديم ، و باغها از انواع انگور و زيتون و انار گاه شبيه به يكديگر و گاه بى شباهت خلق كرديم ، هنگامى كه ميوه مى دهد، به ميوه آن و طرز رسيدن بنگريد كه در آن نشانه هائى براى افراد با ايمان است !
4. و هوالذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى العلكم تذكرون  و او كسى است كه بادها را پيشاپيش باران رحمتش مى فرستد همچون بشارت دهنده اى از قدوم مسافر عزيزى خبر مى دهد.
بادهايى كه از اقيانوسها برخاسته و ابرهاى سنگين بار و پر آب را با خود حمل مى كند، در اين موقع آنها را به سوى سرزمينهاى مرده مى رانيم ، به وسيله آن ، آب نازل مى كنيم و با آن ، از هر گونه ميوه اى بيرون مى آوريم ، و اين گونه زمينهاى مرده را زنده كرديم مردگان را نيز، زنده مى كنيم ، تا متذكر شويد.

5. و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
(و يادآوريد هنگامى كه )آبى از آسمان براى شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاك كند
6. انزل من السماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا خداوند از آسمان آبى فرستاد و از هر دره اى و رودخانه اى به اندازه خود، سيلاب جارى ساخت ، پس سيل بر روى خود كفى حمل كرد.
7. و اءنزل من السماء ماءا فاءخرج به من الثمرات رزقا لكم  و از آسمان آبى فرستاد و با آن ميوه ها را خارج ساخت تا روزى براى شما باشد
8. و اءرسلنا الرياح لواقح فاءنزلنا به من السماء ماءا فاءسقينا كموه و ما اءنتم له بخازنين . و ما بادها را براى تلقيح ابرها، و به هم پيوستن و بارور ساختن آنها، فرستادم ؛ و از آسمان آبى نازل كرديم و شما را با آن سيراب نموديم ، و در حالى كه شما توانايى حفظ و نگهدارى آن را نداشتيد.
9. و الله اءنزل من السماء ماءا فاءحيا به الارض بعد موتها آن فى ذلك لاية لقوم يسمعون خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين را بعد از آنكه مرده بود حيات بخشيد، در اين ، نشانه ايست ، براى جمعيتى كه گوش ‍ شنوا دارند.
10. و انزل من السماء ماءا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى و خداوند از آسمان آبى فرستاد كه با آن ، انواع گوناگون گياهان را از خاك تيره برآورديم .

11. الم تر ان الله انزل من السماء ماءا فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خبير و زمين را در زمستان خشك و مرده مى بينى اما هنگامى كه آب باران بر آن فرو مى فرستيم ، به حركت در مى آيد، و مى رويد، و از هر نوع گياهان زيبا مى روياند.
13. و انزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه فى الارض و انا على ذهاب به لقادرون  و از آسمان ، آبى به اندازه معين نازل كرديم ، و آنرا در زمين ساكن نموديم ، و ما بر از بين بردن آن كاملا قادريم .
14. و هو الذى ارسل الرياح بشرا بين يدى رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحيى به بلدة ميتا و نسقيه مما خلقنا انعاما و انا سى كثيرا  و او كسى است كه بادها بشارت گرانى پيش از رحمت فرستاد و از آسمان ، آب پاك كننده نازل كرديم ، تا به وسيله آن زمين مرده را زنده كرديم ، و چهارپايان و انسانها را سيراب نماييم .
15. و لئن سئلتهم : من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن : الله اگر از آنها بپرسى كه چه كسى از آسمان ، آبى نازل كرد، و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده كرد؟ مى گويند: الله .
16. و انزلن من السماء اماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم و از آسمان ، آبى فرستاديم ، و به وسيله آن در روى زمين ، انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش رويانيديم .
17. الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله خداست كه بادها را مى فرستد، ابرى را بر مى انگيزد و در آسمان ، هر طور كه بخواهد مى گستراند، و آن را متراكم مى كند، پس دانه هاى باران را مى بينى از ميان آن بيرون مى آيد.
18. والله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلدميت فاحييناه به الار بعد موتها و كذلك المنشور خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهائى را به حركت درآورند ما اين ابرها را به سوى سرزمين مرده اى مى رانيم و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده مى كنيم ؛ رستاخيز نيز همين گونه است .
19. الم تر ان الله انزل من السماء ماءا فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و آيا نديدى خداوند از آسمان ، آبى فرو فرستاد كه به وسيله آن ميوه هايى را با الوان گوناگون خارج ساختيم .
20. الم تر ان الله انزل من السماء ماءا فسلكه ينابيع فى الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فى ذلك لذكرى لاولى الالباب  آيا نديدى كه خداوند از آسمان ، آبى فرستاد و آن را به صورت چشمه هايى در زمين وارد نمود.
سپس با آن زراعتى را خارج مى سازد كه رنگهاى مختلف دارد، بعد آن گياه خشك مى شود، به گونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى ، سپس آن را در هم مى شكند و خرد مى كند؟! در اين ماجرا تذكرى براى خردمندان از ناپايدارى دنياست .
21. و من آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليهاالماء اهتزت و ربت ان الذى احياها لمحيى الموتى و هو على كل شى ء قدير از نشانه هاى اوست كه زمين را خشك مى بينى ، هنگامى كه آب بر آن مى فرستيم ، به جنبش در مى آيد، و نمو مى كند، همان كسى كه آن را زنده كرد، مردگان را نيز زنده مى كند، و او بر هر چيز تواناست .
22. و ما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها و تصريف الرياح لايات لقو يعقلون  و در فرو فرستادن آب از آسمان كه به وسيله آن زمين را بعد از مردنش حيات بخشيده ، و همچنين در وزش بادها نشانه هاى روشنى است براى گروهى كه اهل تفكرند.
23. و نزل من السماء ماءا مباركا فانبتنا به جنات و حب الحصيد  و از آسمان ، آبى پربركت فرستاديم ، و به وسيله آن باغها و دانه هاى قابل درو، رويانديم .
24. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد و احيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج  و همچنين نخلهاى بلند قامتى كه ميوه هاى متراكم دارند، همه اينها را به خاطر بخشيدن روزى ، بر بندگان آفريديم ، و با اين قطره هاى حيات بخش باران ، زمين مرده را زنده كرديم ، آرى زنده شدن مردگان و خروج آنها از قبر، نيز همين گونه است ،
25. افرايتم الم الذى تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون . آيا درباره آبى كه مى نوشيد، فكر كرده ايد؟ آيا شما آن را از ابر فور مى فرستيد يا ما نازل كرديم ؟
26. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا و از ابرهاى باران زا، آبى فراوان نازل كرديم ، تا به وسيله آن دانه و گياه بسيار برويانيم ، و نيز باغهاى پر درخت به وجود آورديم
27. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهة و ابا متاعا لكم و لانعامكم انسان بايد به غذاى خويش بنگرد! ما آب فراوانى از آسمان ريختيم ؛ سپس زمين را شكافتيم ؛ و در آن دانه هاى فراوانى رويانديم ، و انگور و سبزى بسيار و زيتون و نخل فراوان ، و باغهاى پر درخت و ميوه و چراگاه ، تا وسيله اى براى بهره گيرى خود و چهارپايانتان باشد .


عشق رنگ خداست ای باران              عاشقی کیمیاست ای باران!

من غریبم؟ غریبه ای تنها                  درد من بی دواست ای باران!

گرچه در خود شکسته ام اما             گریه ام بی صداست ای باران!

یک نفر باز هم صدایم کرد               این صدا چه آشناست ای باران!

من و تو رهسپار دریاییم                 عاشقی سهم ماست ای باران!

دل من باز بهانه گرفت                        شانهایت کجاست ای باران!


[ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ] [ 0:28 ] [ علي ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


بگو : ای بندگان من که بر زيان خويش اسراف کرده ايد ، از رحمت خدا مايوس ، مشويد زيرا خدا همه گناهان را می آمرزد اوست آمرزنده و مهربان.

دوست ما کسی ست که نیاز روح مارا می فهمد ما را به اوج می برد نه اینکه با طناب خواهش دست و بالمان راببندد آزادمان می گذارد تا عصیان کنیم و انتخاب کنیم ... شما را نمیدانم ولی من بی گمان در بند چنین " دوست" بودن را بر هزار آزادی بر میگزینم و شاید این دوست " خدا " باشد شایدم هم یکی از جنس خدا ...
لینک دوستان
امکانات وب
Online User